NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Chủ-Nghiã NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ?

Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn
Viết cho ngày giỗ 2007

Taì Liệu và Sách Tham Khảo

 • Taì liệu chính-phủ
 • Ngô-Đình-Diệm, *Con Đường Chính Nghiã: Độc-Lập, Dân-chủ.  Bộ sách này có 9 cuốn, bao gồm tất cả những Diễn-văn, Hiệu-triệu và Tuyên-cáo của TT Ngô-Đình Diệm, từ 1954 đến 1963, do Sở Báo-chí Phủ Tổng-thống sưu-tập và Bộ Thông Tin và Thanh Niên xuất bản.

     *“Democratic Development in Vietnam”, 1949, in laị trong
                                      Free China Review, June 1955.

 • Ngô-Đình-Nhu, * “Lược-Đồ Một Cuộc Caỉ-Tổ Cơ Cấu Xã-Hôị,” Tạp-chí  Xã-Hôị, Saì-gòn, 1952.

*“Trình Bầy Một Quan Niệm Về Văn-Hoá”, Cách Mạng Quốc-Gia, Gío-Nam, Saìgòn 12 tháng 1 năm 1957.
*“Diễn-văn đọc taị suôí Lồ-Ồ”, Gió-Nam, q. 56, tháng 5 1963.
      3-  Phúc-Thiện, President Ngô-Đình-Diệm of Vietnam, 1957
      4-  Sơn-Chí Dương Thành Mậu, Đường Về Nhân-Vị, Trung-Tâm Huấn-luyện
           Nhân-Vị, Vĩnh-Long, 1959.
      5- Liên-Đoàn Công-Chức Cách Mạng Quốc Gia, Khaí Niệm Về Chủ Nghiã Nhân-
           Vị, Saì-gòn, 1960.
      6- Nguyễn Đăng Thục, 1958, “Democracy in the Traditional Vietnamese
          Society”, Vietnam Culture Series, No. 4, Saigon: Directorate of Cultural
          Affairs, Ministry of National Education, 1958, p.14.
7- Report of the United Nations Fact-finding Mission to South Vietnam, The         Committeee of the Judiciary, United States Senate, 88th Congress, 2nd Session, US
Government Printing Office. 
8- Thơ của Thượng-Nghị-Sĩ Thomas Dodd gơỉ TNS James E. Eastland, Chủ-Tịch   Tiểu-ban Nôị-An Thượng-Viện Hoa-kỳ do GS Tôn Thất Thiện dịch (2000).

 • Sách Tham Khảo
 • Bảo-Đaị, 1990, Con Rồng Việt-Nam: Hôì-ký Chính-trị 1913-1987, Ca: Nguyễn Phước Tộc xuất bản.
 • Blair, A., 1995, Lodge In Vietnam: A Patriot Abroad, Yale University Press.
 • Brown, S., 1988, New Forces Old Forces, and the Future of World politics, Boston.
 • Bùi Diễm & Chanoff, D., 1964, In the Jaws of History, Boston.
 • Bùi Xuân Bào et all, 1957, Văn Hoá và Nhân Vị, Saì-gòn: Nhận-Thức.
 • Diamond, L. and Lintz et all, 1990, Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy, London.
 • Donnell, J., 1959, ‘National Revolution Campaign in Vietnam,’ Pacific Affairs, vol. 32, no.1, march 1959.
 • Durant, W. 1950, History of Civilisation, Vol 1, Paris.
 • Fairbank, H., 1962, “The Enigma of Ngo Đình Diệm”, The Commonweal, Sept. 21, pp. 515-517.
 • Fall B., 1984, The Two Vietnams: A Military and Political Analysis, 2nd ed., New York: Praeger.
 • Fifield, E. 1963, Southeast Asia in United States Policy, New York: Praeger.
 • Fitzgerald, F. 1972, Fire in The Lake, Boston.
 • Hammer, E. 1987, A Death in Novenber: Americans in Vietnam 1963, New York: E.P. Dutton.
 • Hersh, S., 1997, The Dark Side of Camelot, New York.
 • Higgins, M., 1962, Our Vietnam Nightmare, New York, Harper & Row.
 • Hoàng Văn Chí, 1964, From Colonialism to Communism: A Case History of North Vietnam, New York: Praeger.
 • Karnow, S., 1983, Vietnam: A History, New York: Praeger.
 • Kim-Định, 1986, Hoa-Kỳ và Thế Chiến Lược Toàn Cầu, An-Việt: Úc-châu.
 • Lansdale, A., 1972, In The Midst of War, New York: Harper & Row.
 • Lâm Lễ Trinh, 2005, “9 Năm Bên TT Ngô Đình Diệm: Mạn-đàm vơí cưụ Đổng Lý Quách Tòng Đức”, Diễn Đàn Giáo-Dân, California số 45-46, tháng 8 và 9;  “Khí Tiết Chính-Trị” (1995); Khaí niệm về Chủ Nghiã Nhân Vị, Saì-gòn (1960)
 • Lý Chánh Trung, 1960, “Emmanuel và Chủ-Nghiã Nhân Vị”, Nguyệt San Văn-Hoá Á-Châu, Số 3, Tháng 4. 
 • Maneli, E., 1981, War of the Vainquished, New York: St Martins Press.
 • Miller, E. 2003, Diem’s Final Failure: Prelude to America’s War in Vietnam, by Philip E. Caton, Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. Nguyễn Văn Lục trích dịch.
 • Nghiêm Xuân Hồng, 1956, Đi Tìm Môt Căn Bản Tư-Tưởng, Saìgòn.
 • Nguyễn Huy Bào, 1958, Diễn Văn Nhân Ngày Liên Hiệp Quốc, Saì gòn, Đaị Học Văn Khoa Xuất bản.
 • Nguyễn Văn Canh, 2002, Cộng Sản Trên Đất Việt, California: Kiến-quốc.
 • Nguyễn  Duy Cần, 1971, Nhập Môn Triết Học Đông Phương, Saì-gòn: Thu Giang.
 • Nguyễn Văn Lục, “Trí-Thức Miền Nam: Hai Mươi Năm Nhập Cuộc, 1955 - 1975”, Việt-Luận, Sydney, Số 1999, 19-8-2005, tr. 48-49.
 • Nguyễn Ngọc Tấn, 1998, The Miracle of Vietnam: The Establishment of Ngo Dinh Diem Regime, 1954-1959,  Melbourne: Monash University; “Ngo Dinh Diem: time for a reassessment” News Weekly, April 10, 1999, pp.20-21; “Chính-Trị và Quân-Lực VNCH” (2000); “Cành-Đào: Một âm mưu chính-trị quốc tế.” (2001).   
 • Nguyễn Thaí, 1962, Is South Vietnam Viable, Manila:Carmelo & Bauermann.
 • Phạm Văn Lưu, 1994, Biến Cố Chính-Trị Việt-Nam Hiện Đaị, Melbourne.
 • Phan Bội Châu, 1990, Khổng Học Đăng, Houston: Xuân-Thu.
 • Tạ Xuân Linh, 1974, “How Armed Struggle Began In South Vietnam,” Courier ,  March 22.
 • Tôn Thất Thiện, “Do Đâu Ông Diệm Được Đưa Ra Làm Thủ Tướng”(1985) ;“Thực-Dân Pháp, Thực Dân Mỹ, và Thực Dân Cộng-sản” (1995), “The War In Vietnam” (1973).  “Vài Ý Nghĩ Về Việc Xây Dựng Lại Xã Hội Việt-Nam”, (Việt-Luận số 1991, 22-07-2005, tr.41).
 • Warner, D., 1984, The Last Confucian, New York: Macmillan.
 • The Pentagon Papers, Vol. 1, Gravel Edition, 1971.

      37-Peter W. Rodman and William Shawcross, Defeat’s Killing Fields, New York Times, June 7, 2007. (P. Rodman was a longtime associate of henry Kissinger and an assistant secretary of Defense for International Security Affairs from 2001 to March.
      38- Think Tank With Ben Wattenberg, “Vietnam Revisisted: The myths of the war”, in lại trong Đa-Hiệu, số 79, tháng 7, 2007, tr.41-72.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời